Events

Regulamentul campaniei „Ce-ai zice de un trip în Salzburg?”

28/06/2021

În perioada 05.07 – 05.08.2021, fiecare achiziție din cafenelele Meron îți poate aduce o excursie în Salzburg.

 

 1. Organizatorul campaniei

 

Organizatorul campaniei „Ce-ai zice de un trip în Salzburg?” este MERON ROASTERY SRL persoană juridică de naționalitate română, cu sediul

social în Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua nr. 43A, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. J12/1804/2017, avand Cod Unic de înregistrare RO37431649, cont bancar RO12BTRLONCRT0393225801 reprezentată de Sergiu-David Felderean. 

 

Organizatorul va fi denumit în prezentul Regulament sub numele Meron și/sau Organizator.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoana care participă la tombola care face obiectul Regulamentului este de acord în mod expres cu termenii și condițiile desfășurării acesteia, prevăzute de prezentul Regulament.

 

 1. Durata campanie

 

Campania se desfășoară în perioada 05.07.2021 — 05.08.2021, urmând să fie organizată și să se desfășoare în toate cafenelele Meron de pe teritoriul României.

 

 1. Dreptul de participare

 

Poate participa la această campanie orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reședința în România, care a împlinit 18 ani, care îndeplinește cerințele prezentului Regulament și care a furnizat datele complete solicitate la completarea formularului. La această campanie nu au dreptul sa participe:

 

– persoanele fizice cu varsta sub 18 ani;

 

– angajații și persoanele fizice autorizate care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul/pentru Meron, soțiile/soții, precum și rudele de gradul 1 ale acestora;

 

– persoanele juridice, indiferent de naționalitatea și/sau calitatea acestora.

 

 1. Înscrierea și mecanismul campaniei

 

Înscrierea în această campanie se efectuează prin completarea formularului de înscriere și introducerea acestuia în urnă, la achiziționarea oricăror produse din cafenelele Meron în perioada 05.07 — 05.08.2021. O persoana are dreptul sa participe la campanie cu mai multe bonuri fiscale diferite. La tragerea la sorți vor participa numai acele formulare care sunt considerate valabile, în condițiile stabilite conform Regulamentului.

 

În cadrul tragerii la sorți, se vor extrage după cum urmează: mai intai, se va extrage câștigătorul Premiului, apoi se vor extrage 3 rezerve, pentru cazul în care castigatorul sau rezerva anterioara nu este apt/ă să beneficieze de premiu, refuză premiul sau nu a îndeplinit sau a încălcat în totalitate/o parte din termenii și condițiile prezentului Regulament.

 

Desemnarea câștigătorului va fi efectuată la sediul Meron din Cluj-Napoca, Strada Horea 5, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data de 05.08.2021.

 

Numele câștigătorului va fi publicat în site-ul www.meron.coffee, după contactarea și validarea acestuia.

Castigatorul va fi anunțat/contactat telefonic de către un reprezentant al Meron pentru verificarea confirmării participării la tombola, confirmarea datelor de identificare și stabilirea detaliilor privind intrarea în posesie a premiului. În situația în care castigatorul nu răspunde la apelul telefonic, se va trimite o adresa, via email, prin care va fi informat că este câștigătorul campaniei. Castigatorul este obligat să contacteze Meron în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data trimiterii adresei de informare și să stabilească împreună cu reprezentantul Meron detaliile despre cum poate beneficia de premiu.

 

În cazul în care Organizatorul nu este contactat în termenul precizat, castigatorul pierde dreptul de a intra în posesia premiului. În situația în care, la momentul contactarii telefonice, câștigătorul declară că nu acceptă premiul, refuză să furnizeze datele de identificare solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor menționate mai sus ori emailul rămâne fără răspuns pana la ora 24:00 a termenului limita de cinci zile lucrătoare, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, în ordinea desemnării acestora. Se va aplica același procedeu de validare ca în cazul câștigătorului inițial.

 

În situația în care și rezervele vor fi invalidate, atunci premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia Organizatorului. De asemenea, va fi invalidat castigatorul/rezerva în următoarele cazuri: nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament; nu poate fi contactat pentru validarea telefonică; nu deține act de identitate valabil.

 

Premiul se ridică în baza unui act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) valabil. Participantii răspund pentru corectitudinea informațiilor transmise, Organizatorul având doar obligația să verifice identitatea dintre numele din datele comenzii și numele din actul de identitate prezentat de castigatorul tombolei. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere si nu va acorda nicio despăgubire/compensație în cazul în care acesta nu a mai putut efectua deplasarea.

 

De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru probleme independente de vointa sa, care pot apărea, cum ar fi, dar fără a se limita la: autoritățile nu permit ieșirea din țară/intrarea în alt stat a câștigătorului; câștigătorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea îi este anulată; daunele provocate de câștigător la hotel etc. vor fi suportate integral de către câștigător.

 

Existența sau apariția, pana la data plecării, a oricărei cauze de împiedicare a câștigătorului de a beneficia de premiu nu genereaza nicio obligație de compensare, despăgubiri de orice natura sau orice altă răspundere în sarcina Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil în niciun fel pentru obligațiile ce revin câștigătorului cu privire la formalitatile cerute de poliție, vamă și oricare alte autorități ale țării de destinație si ale țărilor tranzitate în timpul călătoriei, dacă este cazul. Meron va depune toata diligenta pentru desfășurarea în bune condiții a tombolei și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe care ar putea apărea. Pe toata durata desfășurării tombolei, persoanele

interesate pot afla detalii pe siteul www.meron.coffee, pe pagina campaniei.

 

 

 1. Premiul

 

În cadrul acestei campanii se va acorda prin tragere la sorți 1

(un) premiu constand intr-un sejur pentru 2 (două) persoane, cu 3 (trei) nopți de cazare în regim demipensiune într-un hotel de minimum trei (3) stele (aceste detalii vor fi stabilite in functie de data aleasă de către câștigător pentru plecare), în Salzburg card valabil 72 de ore pentru 2 persoane.

 

Sejurul va fi oferit pentru orașul Salzburg, în termen de un an de la data intrării în posesie a premiului, Valoarea aproximativă a excursiei pentru doua persoane este de cca 600 euro incluzând TVA-ul.

 

 1. Taxe, impozite

 

Orice obligații de natura fiscală sau de orice alta natura, după intrarea premiului în proprietatea câștigătorului, cad exclusiv în sarcina acestuia din urma.

 

 1. Regulamentul tombolei

 

Regulamentul campaniei este disponibil www.meron.coffee. Potrivit deciziei Organizatorului,

campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile Regulamentului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau întrerupe și/sau înceta desfășurarea tombolei, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile prezentului Regulament. Orice modificări și/sau completari aduse

prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.meron.coffee.

 

 1. Date cu caracter personal

 

Organizatorul este operator de date cu caracter personal și respectă prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor/RGPD).

 

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale participantilor obținute din formularul de comandă în vederea procesării comenzii și pentru desemnarea și validarea castigatorului, obținute inclusiv de la rezerve, dacă este cazul: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, data emiterii și emitentul, data care atesta valabilitatea actului de identitate, localitatea de domiciliu/reședință, număr de telefon mobil, adresa de email.

 

Prin înscrierea la campania care face obiectul acestui Regulament, orice participant este de acord ca, în cazul în care va câștiga, numele și prenumele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații. Participantul are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă, iar datele sale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de către Organizator, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora, situație în care va fi informat în mod expres. Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanților în scopul derulării campaniei care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia și

pe o perioadă de o luna de la încheierea acesteia.

 

Organizatorul se obligă să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților, să nu le dezvăluie către terți, cu excepția comunicării publice a numelui câștigătorului, conform obligației legale ce îi revine în acest sens.

 

Acestea vor fi comunicate și partenerului care organizează sejurul. Participanților la campanie le sunt garantate toate și oricare drepturi prevăzute de RGDP și în special cele cu privire la:

 

Dreptul de a fi informat: participantul este informat în momentul colectării datelor sale cu caracter personal, prin formularul de înscriere și prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului și a reprezentantului, scopurile și temeiul prelucrării, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului în legătură cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din RGDP) .

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor pe care le deține (art. 15 din RGDP).

 

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia să corecteze datele sale cu caracter personal pe care le deține, dacă acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din RGDP).

 

Dreptul de a fi șters sau Dreptul de a fi uitat: în anumite cazuri, ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limită pentru stocare a datelor a expirat, (iii) se exercită dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realizează pe bază de consimțământ și acesta a fost retras, participantul poate solicita Organizatorului să șteargă datele sale cu caracter personal pe care le deține (art. 17 din RGDP).

 

Dreptul de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal: în anumite cazuri (ca de exemplu cazul în care participantul contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării), participantul poate solicita Organizatorului să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumită perioadă (art. 18 din RGDP).

 

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului să trimită datele sale cu caracter personal pe care le deține unei terțe părți sau direct către acesta (art. 20 din RGDP).

 

Dreptul la opoziție împotriva utilizării datelor cu caracter personal: în anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului să nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv dacă se opune prelucrării în scop de marketing direct (art. 21 din RGDP).

 

Dreptul de decizie în cazul profilării și procesării automate a datelor cu caracter personal:

participantul poate solicita Organizatorului să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

La cererea expresă a oricăruia dintre participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la campanie trimit Organizatorului la adresa din Cluj-Napoca, strada Horea, nr. 5 sau prin email, la adresa office@meron.coffe, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

 

 1. Alternativele premiului

 

Câștigătorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestuia și nici nu poate solicita modificarea parametrilor/caracteristicilor/condițiilor asociate premiului.

Premiul revine câștigătorului desemnat și nu poate fi transmis unor terțe persoane.

 

În cazul în care câștigătorul nu este mulțumit de calitatea serviciilor de cazare și/sau masa, acesta va prezenta reclamația sa, pe durata sejurului, în scris, prestatorului de serviciu/partenerului cu care Organizatorul a încheiat contractul de servicii turistice.

 

 1. Modificarea și încetarea campaniei

 

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, definite conform legislației, inclusiv în cazul deciziei Organizatorului de a nu mai continua campania, din motive independente de voința sa.

 

 1. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești rămase competente de la sediul Organizatorului.